Ziņojumi

Atklātības ziņojums uz 30.06.2015
Atklātības ziņojums uz 30.06.2014
Atklātības ziņojums uz 30.06.2013
Atklātības ziņojums uz 30.06.2012
Atklātības ziņojums uz 30.06.2011
Atklātības ziņojums uz 30.06.2010


Zvērinātu revidentu komercsabiedrības

SIA „AUDITS A.S.”

ATKLĀTĪBAS ZIŅOJUMS

Par gadu, kas noslēdzās 2015. gada 30. Jūnijā

 

Šis ziņojums sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ”Par zvērinātiem revidentiem” 33.1 panta prasībām.

 

I. Statuss un struktūra

SIA „AUDITA A.S.” ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas atbilstoši likumam „ Par zvērinātiem revidentiem” ir saņēmusi zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci Nr.27.

SIA „AUDITS A.S.” ir neatkarīga zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kuras daļas pilnībā pieder Latvijas zvērinātai revidentei, kas vienlaikus ir arī komercsabiedrības valdes locekle un revīzijas prakses vadītāja.

Sabiedrībai ir viens birojs un nav filiāļu.

Sabiedrība nav iekļauta nevienā revidentu komercsabiedrību tīklā.

 

II. Iekšējā kvalitātes kontroles sistēma

SIA „AUDITS A.S.” profesionālās darbības iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir definēta sabiedrības izstrādātajā Revīzijas kvalitātes kontroles nolikumā, kurš regulāri tiek aktualizēts. Nolikuma prasības ietver:

  • vadības atbildību attiecībā uz revīzijas kvalitāti;
  • profesionālās ētikas normas;
  • klientu akceptēšanas procedūras;
  • revīzijas uzdevumu plānošanu un izpildi;
  • revīzijas dokumentācijas noformēšanu;
  • pārraudzību.

SIA „AUDITS A.S.” ir pakļauta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Šāda pārbaude sekmīgi izieta 2005., 2010. un 2013. gadā. Sabiedrība saņēma augstāko „A” vērtējumu.

 

III. Revidētās komercsabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri iekļauti ES dalībvalsts regulējamā tirgū

Pārskata periodā, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā, tika veikta finanšu pārskata revīzija vienai komercsabiedrībai, kuras pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti ES dalībvalstu regulētajā tirgū (akcijas kotētas biržas otrajā sarakstā):

  • AS „ Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

 

IV. Neatkarība

SIA „AUDITS A.S.” neatkarības nodrošināšanas politika un procedūras tiek īstenotas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par zvērinātiem revidentiem” un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprinātā profesionālās ētikas kodeksa prasībām attiecībā uz neatkarības nodrošināšanu. Neatkarības nodrošināšanas politika un procedūras ietver regulāru personāla apmācību profesionālās ētikas un neatkarības prasību jomā, atbildību par šo normu ievērošanu un rakstisku neatkarības apliecinājumu.

 

V. Kvalifikācijas uzturēšana

Revīzijas kvalitātes nodrošināšanai SIA „AUDITS A.S.” darbinieki regulāri apmeklē apmācību kursus, seminārus, kā arī iegūst praktisku apmācību darba procesā.

 

VI. Finanšu rādītāji (EUR)

 

01.07.2014 – 30.06.2015

01.07.2013. – 30.06.2014.

Neto apgrozījums:

19 650

25 340

- finanšu pārskatu revīzijas

19 650

25 340

- radniecīgie pakalpojumi

-

-

Bilances aktīvu kopsumma pārskata gada beigās

37 907

34 496

 

VII. Atalgojuma politika

SIA „AUDITS A.S.” atalgojuma sistēma ir tieši saistīta ar darbinieka profesionālo sniegumu – zināšanām, pieredzi, attieksmi un atbildību.

 

 

 

Anita Sondore

Valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente

2015. gada 10. septembrī

·         vadības atbildību attiecībā uz revīzijas kvalitāti;

·         profesionālās ētikas normas;

·         klientu akceptēšanas procedūras;

·         revīzijas uzdevumu plānošanu un izpildi;

·         revīzijas dokumentācijas noformēšanu;

pārraudzību.