Privātuma politika

Pārzinis SIA “AUDITS A.S., apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Šī privātuma politika izskaidro, kā SIA “AUDITS A.S.”  apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic SIA “AUDITS A.S.”.

SIA “AUDITS A.S.” apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:

 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai;
 • klienta identificēšanai;
 • klienta apkalpošanai;
 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
 • saziņas uzturēšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • Leģitīmās intereses nodrošināšana;
 • Līguma noslēgšana vai izpilde;
 • Datu subjekta piekrišana;

Personas datu nodošana

Likumā noteiktos gadījumos SIA “AUDITS  A.S.” var nodot informāciju trešajām personām, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas laiks

SIA “AUDITS A.S.” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “AUDITS  A.S. var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Jūsu tiesības:

 • uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
 • gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
 • ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
 • atsaukt piekrišanu;
 • saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.

Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma pamata, sūtot uz adresi Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, Pīlādžu iela 1, LV-4108. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.

Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku.